Bình nước 023
Kỉ niệm chương màu xanh dương 01
Kỉ niệm chương màu xanh lá
Kỉ niệm chương hình hoa mai 04
Kỉ niệm chương mạ vàng 05
Kỉ niệm chương mạ bạch kim 05
Kỉ niệm chương mạ bạch kim 04
Kỉ niệm chương mạ bạch kim 03
Kỉ niệm chương mạ vàng 04
Kỉ niệm chương mạ vàng 03
Kỉ niệm chương mạ bạch kim 02
Kỉ niệm chương mạ bạch kim 01
Kỉ niệm chương vân đỏ 01
Kỉ niệm chương vân đỏ 02